Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024. Są to:

1. 31 październik 2023 (tj. wtorek – przed dniem „Wszystkich Świętych”);

2.  22 grudzień 2023 (tj. piątek przed Świętami Bożego Narodzenia);

3. 2 maja 2024 (tj. czwartek przed Świętem Narodowym „3 Maja”);

4. 14 maja 2024 (tj. wtorek – egzamin ósmoklasisty: język polski);

5. 15 maja 2024 (tj. środa – egzamin ósmoklasisty: matematyka);

6. 16 maja 2024 (tj. czwartek – egzamin ósmoklasisty: język angielski);

7. 31 maja 2024 (tj. piątek po „Bożym Ciele”).

W/w dni zostały zaproponowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 29.08.2023 r. Są racjonalną i rozsądną propozycją usprawniającą organizację pracy szkoły. Propozycja uwzględnia warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły. Jednocześnie dni wolne nie zaburzają realizacji podstawy programowej.

2. Próbny Egzamin Ósmoklasisty:

  • styczeń/luty 2024 – język angielski,
  • styczeń/luty 2024 – język polski, matematyka.

3. Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 – klasy I – VIII:

  • wrzesień 2023,
  • listopad 2023,
  • koniec stycznia 2024,
  • koniec kwietnia 2024.

4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring jest Szkoła Podstawowa w Łękawicy  reprezentowana przez Dyrektor Szkoły, zwana dalej Szkołą.

2. Z Administratorem może Pani/Pan się skontaktować pod telefonem: 14 67-44-003 lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na mail: splekawica@op.pl

3.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Skrzyszów za pomocą adresu: iod@ug.skrzyszow.pl

4. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Piotr Chrupek, e-mail: p.chrupek@ug.skrzyszow.pl tel.: 695-301-015

5.  Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1, lit. e Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

6.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia w budynku Szkoły oraz na administrowanym przez Szkołę terenie objętym monitoringiem.

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane będą wyłącznie w zakresie  powyższego celu i nie będą przekazywane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa np. Policji.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

9. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy i na zewnątrz wokół  budynku szkoły.

10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych .

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie  podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a).     prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, zaktualizowania;
b).     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
c).     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  Pani/pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

5. Doradztwo zawodowe dla uczniów klasy VIII

6. Referat dla rodziców

Komentowanie jest wyłączone.