Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkol. 2019/2020. Są to:

1. 31 październik 2019 (tj. czwartek przed dniem „Wszystkich Świętych”)

2.  30 kwiecień 2020 (tj. czwartek przed „1 Maja”)

3. 12 czerwca 2020 (tj. piątek po „Bożym Ciele”)

W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Próbny Egzamin Ósmoklasisty:

  • wrzesień 2019 – język angielski
  • październik 2019 – język polski, matematyka

3. Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 – klasy I – VIII:

  • 18.09.2019 r. godz. 16.30
  • 14.11.2019 r. godz. 16.30
  • 23.01.2020 r. godz. 16.30
  • 26.03.2020 r. godz. 16.30
  • 21.05.2020 r. godz. 16.30

4. Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring  jest  Szkoła Podstawowa w Łękawicy  reprezentowana przez Dyrektor Szkoły, zwana dalej Szkołą.

2. Z Administratorem może Pani/Pan się skontaktować pod telefonem 14 67-44-003 lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na mail: splekawica@op.pl

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Skrzyszów za pomocą adresu: iod@ug.skrzyszow.pl

3.  Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1, lit. e Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ).


4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia  w budynku Szkoły  oraz na administrowanym przez Szkołę terenie objętym monitoringiem.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane będą wyłącznie w zakresie  powyższego celu  i nie będą przekazywane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa np. Policji.

6. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje  w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy i na zewnątrz wokół  budynku szkoły.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana  danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych .

7. W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie  podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, zaktualizowania;
b)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
c)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  Pani/pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Komentowanie jest wyłączone.