Dla rodziców i uczniów

1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Łękawicy uprzejmie informuje, że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. Są to:

1. 2 listopad 2020 (tj. wtorek – „Dzień Zaduszny”);

2.  4 i 5 stycznia 2021 (tj. poniedziałek i wtorek);

3. 4 czerwca 2021 (tj. piątek po „Bożym Ciele”).

W/w dni zostały ustalone po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

2. Próbny Egzamin Ósmoklasisty:

  • styczeń/luty 2021 – język angielski
  • styczeń/luty 2021 – język polski, matematyka

3. Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 – klasy I – VIII:

  • wrzesień 2020,
  • listopad 2020,
  • koniec stycznia 2021,
  • koniec kwietnia 2021.

4. Klauzula  informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób objętych monitoringiem wizyjnym:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring  jest  Szkoła Podstawowa w Łękawicy  reprezentowana przez Dyrektor Szkoły, zwana dalej Szkołą.

2. Z Administratorem może Pani/Pan się skontaktować pod telefonem 14 67-44-003 lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na mail: splekawica@op.pl

3.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Skrzyszów za pomocą adresu: iod@ug.skrzyszow.pl

4.  Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1, lit. e Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ).

5.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia  w budynku Szkoły  oraz na administrowanym przez Szkołę terenie objętym monitoringiem.

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane będą wyłącznie w zakresie  powyższego celu  i nie będą przekazywane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa np. Policji.

7. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

8. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego obejmuje  w budynku Szkoły Podstawowej w Łękawicy i na zewnątrz wokół  budynku szkoły.

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana  danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych .

10. W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie  podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a).     prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do ich sprostowania, zaktualizowania;
b).     prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
c).     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Osobowych w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie  Pani/pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Komentowanie jest wyłączone.