Prawa i obowiązki ucznia

I. Uczeń ma prawo:

1. Do nauki oraz rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów.

2. Wiedzieć, jakie decyzje podejmuje szkoła w jego sprawie.

3. Wiedzieć, dlaczego otrzymał określoną ocenę oraz jakie będzie miał oceny semestralne i roczne.

4. Wiedzieć, jakie są wymagania edukacyjne nauczyciela oraz kryteria oceny z przedmiotów i zachowania.

5. Wiedzieć, gdzie i do kogo może się odwołać, jeżeli nie zgadza się z decyzją dotyczącą jego osoby.

6. Do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.

7. Do odpoczynku, czasu na relaks i zabawę.

8. Do wolności religii i przekonań.

9. Do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej oraz do podmiotowego, godnego traktowania.

10. Do wypowiadania własnych myśli, sądów, opinii i poglądów.

11. Do zgłaszania swoich uwag, opinii, sądów dotyczących spraw szkoły, klasy, przestrzegania praw ucznia.

12. Do ochrony prywatności, tajemnicy korespondencji, życia prywatnego i rodzinnego.

13. Do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

14. Do korzystania ze służbowego telefonu w sekretariacie szkoły w sprawach dotyczących jego zdrowia i bezpieczeństwa.

II. Obowiązki ucznia:

1. Aktywny udział w lekcjach oraz uzupełnianie braków wynikających z absencji.

2. Staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego i wykonywanie poleceń nauczyciela.

3. Przynoszenie na zajęcia wymaganych przyborów i materiałów oraz ćwiczeń.

4. Przestrzeganie w pomieszczeniach szkolnych regulaminów wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia.

5. Niezakłócanie porządku na zajęciach szkolnych.

6. Dbałość o sprzęt szkolny oraz wyposażenie sal lekcyjnych i materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

7. Bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły podczas przerw śródlekcyjnych.

8. Dla dyżurnych klasowych obowiązek przygotowania sali do zajęć oraz kontrola jej stanu po zajęciach.

III. Obowiązki w zakresie zachowania:

1. Przeciwstawianie się przejawom brutalności i informowanie nauczycieli o zaobserwowanych zagrożeniach dla zdrowia i życia uczniów.

2. Dbałość o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych osób.

3. Właściwe zachowanie w trakcie przerw i podporządkowanie się poleceniom dyżurujących osób.

4. Szacunek dla poglądów i przekonań innych osób.

5. Poszanowanie cudzej własności.

6. Ucznia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu: papierosów (w tym elektronicznych), energetyków, alkoholu, narkotyków, itp.

Komentowanie jest wyłączone.