Egzamin ósmoklasisty 2022′

TERMINY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa), godz. 9:00
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 9:00

TERMINY DODATKOWE:

język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek), godz. 9:00
matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa), godz. 9:0

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał, lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub  przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu w przypadku:
–   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
–   wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych, których nie wymieniono w komunikacie o przyborach,
–   zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.


WYNIKI

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 07 lipca 2022 r., szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

CZAS TRWANIA

przedmiot czas przedłużenie czasu:
j. polski 120 minut do 180 minut;
matematyka 100 minut do 150 minut;
j. angielski 90 minut do 135 minut.

PRZEBIEG EGZAMINU
Uczeń:
– na egzamin zgłasza się z legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowodem osobistym, paszportem), najpóźniej o godzinie 8:30,
– pisze egzamin w wyznaczonej sali,
– losuje numer stolika,
– przynosi czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) – oraz jeden rezerwowy,
– przynosi linijkę tylko na matematykę,
– do sali egzaminacyjnej może wnieść małą butelkę wody,
– nie może na egzamin wnosić urządzeń telekomunikacyjnych oraz z nich korzystać.
· Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania na egzaminie ósmoklasisty.
· Ucznia obowiązuje strój galowy.
· Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi polega na zamalowaniu kratki z odpowiedzią. Nanoszenie poprawek polega na otoczeniu kółkiem odpowiedzi oraz zamalowaniu kratki z poprawną odpowiedzią.

· Uczeń nie powinien opuszczać sali w trakcie egzaminu (tylko uzasadnione przypadki).
· Uczeń ma prawo do dodatkowych 5 minut przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
· Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).
· Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

DOSTOSOWANIE FORM I WARUNKÓW PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
Na podstawie orzeczenia, opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego uczeń ma prawo do dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu.


NAJWAŻNIEJSZE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU
DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
· Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
· Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
· Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
· Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
– zdający,
– osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

· Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
· Wszystkie urządzenia telekomunikacyjne zdający powinien pozostawić wyłączone we wskazanej sali wraz ze swoimi rzeczami, sala będzie zamknięta na czas pisania egzaminu.
· Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów (ani innych rzeczy) od innych zdających.
· Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelka musi stać na podłodze.

Komentowanie jest wyłączone.